آگهی ثبت نام دانش آموزان 
 آگهی پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400
 
 لطفا برای نمایش آگهی  اینجا لینک کلیک کنید
 
 فایل تاییدیه امور اداری را می توانید از این مکان دانلود کنید
 
 
پیش ثبت نام دانش آموزان  ابتدایی 
 لینک های پیش ثبت نام در دبستان های موسسه
سال تحصیلی 1401-1400
 پیش دبستان و پایه های اول تا ششم ابتدایی
 
  تاریخ پیش ثبت نام پیش دبستان و اول ابتدایی پایان یافت
 مدارس بعد از تکمیل ظرفیت لینک خود را خواهند بست
 
 پرداخت شهریه از همین لینکها و از قسمت پیگیری ثبت نام قابل پرداخت می باشد
 
راهنمای پیش ثبت نام اولیای محترم 
 
 

راهنمای پیگیری ثبت نام و پرداخت شهریه

 
 
بخش دوم 

راهنمای پیش ثبت نام میان پایه کلیه مقاطع بخش اول