مؤســسه آمـــوزشی فـــرهنگی غيردولتی پتروشيمی ماهشهر در تاريخ 1389/09/01  به شماره 76 در اداره ثبت شرکت های شهرستان بندرماهشهر به ثبت رسيد. این مؤسسه  از سال 1380 تا  تاريخ تشکيل آن ( 1389/09/01 ) بصورت مستقل تحت عنوان ستاد مستقل راهبری مدارس غيرانتفاعی فعاليت داشته است.
مؤسسه در حال حاضر  دارای 24 مرکز آموزشی زير مجموعه (11 دبستان، 5 مدرسه متوسطه دوره اول، 4 مدرسه متوسطه دوره دوم و دو مرکز آموزشگاه آزاد علمی ) می باشد، همچنین 2 آموزشگاه زبان با این موسسه همکاری می کنند.
فعاليت اصلی مؤسسه تأسيس، راه اندازی و اداره مدارس غيردولتی در مقاطع مختلف تحصيلی اعم از پيش دبستانی، دبستان و متوسطه اول و دوم با رعايت نظام جديد آموزشی کشور و داير نمودن کلاسهای تقويتی و آمادگی کنکور و ايجاد آموزشگاههای علمی آزاد می باشد.
درآمد موسسه از طريق دريافت شهريه ی دانش آموزان است که هر ساله از طرف آموزش و پرورش تعيين و به اين مؤسسه ابلاغ می گردد.
اين شهريه به صورت الکترونيک و از طريق درگاه پرداخت بصورت اينترنتی از دانش آموزان دريافت می گردد.