معرفی مدیر عامل محترم موسسه :

 جناب آقای محسن ده کیانی

 تاریخ تولد :2 /1360/1

 فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان

 دوره MBA  دانشگاه صنعتی شریف (یکساله)

 

 سوابق کاری قبلی :

  مدیر آموزش شرکت ره آوران فنون پتروشیمی